BeDaie

Instructor Bio

Nama: Abdullah bin Abdul Qadir al-Habsyi

Kelayakan Akademik:
1.BA Syariah, Fakulti Syariah Universiti al-Ahqaf, Yaman
2.Tahqiq Syarh al-'Allamah Ba Fadhal 'ala Alfiyah al-Birmawi fi Usul al-Fiqh

Pengalaman :
1.Tenaga pengajar di Dar al-Mustofa li ad-Dirasat al-Islamiyah
2.Bertugas sebagai imam dan khatib di Seiyoun
3.Terlibat dengan wacana-wacana ilmiah dan aktiviti-aktiviti dakwah di Aden, menerusi pelbagai jenis media sama ada media cetak atau media elektronik seperti saluran TV al-Iman, saluran radio al-Mukalla dan Seiyoun di Hadhramaut
4.Menyertai beberapa siri jelajah dakwah di dalam dan luar Yaman
5.Dijemput menyertai sejumlah muktamar fiqh di Yaman
6.Kini dilantik mengetuai Majlis al-Muwasolah Baina al-Ulama di Malaysia

Karya ilmiah (ilmu-ilmu syar'iyah dan aqliyah) :
1-Aqidah: Syarh Manzumah Jauharah at-Tauhid (2 jilid) bertajuk al-'Iqd al-Farid bi Syarh Jauharah at-Tauhid
2-Mustalah Hadith: Al-'Usarah fi 'Ilm Mustalah al-Hadith
3-Mantiq: Al-Muhaqqiq li Taisir wa Fahm Masail 'Ilm al-Mantiqsebanyak 300 mukasurat
4-Tarikh Islam:
•Sejarah Kemasukan Islam ke Asia Tenggara berjudul Man Nasyara al-Islam fi Janub Syarq Asia wa Janub Syarq Afriqiya, sebagai satu kritikan balas terhadap Prof.Christiaan Snouck Hurgron
•Sejarah Bandar Sayioun, Hadhramaut berjudul Kahl al-Jufun wa Nur al-'Uyun fi Tarikh Madinah Seyioun
•Syadzarat min Tarikh Hadhramaut -Tashih Akhta' wa Daf' Syubah, mengenai salahfaham dan syubhat berkenaan sejarah Hadhramaut dan penjelasan mengenainya
5-Usul Fiqh: Hasyiah Ghayah al-Wusul Syarh Lubb al-Usul li Zakariya al-Ansari
6-Nahu: Fasl al-Khitab syarh Miftah al-I'rabkarangan datuk beliau Muhammad bin Husain al-Habsyi, mufti Syafe'iyah di Makkah al-Mukarramah pada tahun 1270 hingga 1281 Hijriyah. (Masih dalam proses editan).
7-Risalah-risalah ilmiah yang menjawab syubhat dan fitnah ahli bid'ah yang menyalahi manhaj Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah:
•Innahum Yukadzzibun(Mereka benar-benar berbohong)
•Limadza Yunkirun(Mengapa mereka ingkar)
•Al-Burhan fi Ithbat Ta'amul Masyaikh al-Wahhabiyah ma'a al-Jann (Bukti Keterlibatan dan Pergaulan Masyaikh Wahhabiyah dengan Jin)
•Ithbat Tazwir al-Wahhabiyah li Kutub al-Aimmah wa 'Ulama' al-Ummah al-Muhammadiyah (Bukti Penyelewengan Wahhabiyah terhadap Kitab-kitab Ulama Umat Islam)

Kini menetap di Kuala Lumpur, Malaysia dalam usaha beliau mengurus dan menyelia gerakerja Majlis al-Muwasolah Baina al-'Ulama Muslimin dalam kapasiti naib kepada guru beliau asy-Syaikh al-'Allamah al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, semoga Allah memanjangkan umurnya dalam keadaan sihat sejahtera, Aamiin.

Teacher Courses

مذاكرات وتحقيقات علمية للدروس التوحيد بين الأساتذة مع الحبيب عبد الله بن عبد القادر الحبشي حفظه الله الكتاب : الفريد شرح دروس التوحيد للشاطري الجدو...
1 Lectures
Layer 1